آموزش کاربردی ابزار Generate Near Table برای محاسبه فواصل در لایه‌های وکتوری|گروه فناوران شهرساز

0 85

Generate Near Table/Analysis Tools-Proximity

 در این مقاله نحوه اجرا، شرایط و کاربردهای ابزار Generate Near Table از جعبه ابزار Proximity در مجموعه Analysis Tools آموزش داده شده است. در این ابزار فاصله و سایر اطلاعات همسایگی بین عوارض یک یا چند لایه محاسبه می‌شود. برخلاف ابزار Near که تغییرات را روی خود لایه Input اعمال می‌کند، ابزار Generate Near Table نتایج حاصل از اجرای ابزار را در یک جدول مستقل قرار داده و همچنین امکان پیدا کردن بیش از یک عارضه نزدیک را فراهم می‌کند. توجه به این نکته ضروری است که با اجرای این ابزار لایه‌ای ایجاد نخواهد شد و فقط یک جدول (Table) ایجاد می‌شود؛ همچنین فیلدهای لایه‌های Input و Near به جدول خروجی منتقل نخواهند شد. در تصویر زیر نمونه‌ای از جدول (بانک اطلاعاتی) حاصل اجرای این ابزار نشان داده شده است.

Generate Near Table
نتیجه حاصل از اجرای ابزار

نحوه اجرای ابزار Generate Near Table

 • نحوه اجرای ابزار Generate Near Table

 پنجره مربوط به این ابزار دارای هشت گزینه به ترتیب زیر است:

 1. Input Feature: لایه‌ای که فاصله عوارض لایه Near نسبت به عوارض آن محاسبه می‌شود
 2. Near Feature: لایه‌ای که فاصله عوارض آن از عوارض لایه Input محاسبه می‌شود
 3. Output Table: نام و محل ذخیره لایه جدید
 4. (Search Radius (Optional: این گزینه به منظور تعیین حداکثر فاصله جست‌وجوی عوارض نزدیک استفاده می‌شود. اگر در این قسمت عددی نوشته نشود، فاصله تمامی عوارض موجود در لایه Near محاسبه خواهد شد. در صورتی که فاصله مورد نظر در این قسمت وارد شود، بایستی واحد آن نیز تعیین گردد. در صورتی که واحد فاصله تعیین نگردد، ابزار به طور پیش‌فرض واحد مختصاتی لایه Input را در نظر خواهد گرفت. اگر در بخش Method parameter گزینه Geodesic انتخاب شود، بایستی یک واحد خطی مانند کیلومتر یا متر برای فاصله انتخاب شود.
 5. (Location (Optional: به منظور اضافه کردن مختصات طولی (X) و عرضی (Y) عوارض لایه Input و همچنین نزدیک‌ترین عوارض از لایه Near در جدول خروجی استفاده می‌شود. در صورتی که این گزینه انتخاب شود، مختصات به جدول خروجی اضافه خواهد شد و در غیر این صورت مختصات اضافه نخواهد شد. به منظور آشنایی با فیلدهایی که این اطلاعات به آن‌ها اضافه خواهند شد، به قسمت شرایط اجرای ابزار (Usage) مراجعه نمایید.
 6. (Angle (optional: به منظور اضافه کردن زاویه عوارض لایه Near نسبت به عوارض لایه Input استفاده می‌شود.  این زاویه بر اساس یک خط فرضی از عوارض لایه Input تا نزدیک‌ترین عوارض در لایه Near محاسبه می‌گردد. اگر در قسمت Method parameter گزینه Planar انتخاب شود، این زاویه بین اعداد 180- تا 180 خواهد بود که در آن زاویه صفر نشان‌دهنده‌ شرق، زاویه 90 نشان‌دهنده شمال، زوایای 180 یا 180- نشان‌دهنده غرب و زاویه 90- نشان‌دهنده جنوب است؛ اما در صورتی که در قسمت Method parameter گزینه Geodesic انتخاب شود نیز زاویه بین اعداد 180- تا 180 خواهد بود، با این تفاوت که زاویه صفر نشان‌دهنده‌ شمال، زاویه 90 نشان‌دهنده شرق، زوایای 180 یا 180- نشان‌دهنده جنوب و زاویه 90- نشان‌دهنده غرب است. در صورتی که این گزینه انتخاب شود، زاویه به جدول خروجی اضافه خواهد شد و در غیر این صورت زاویه اضافه نخواهد شد. به منظور آشنایی با فیلدهایی که این اطلاعات به آن‌ها اضافه خواهند شد، به قسمت شرایط اجرای ابزار (Usage) مراجعه نمایید.
 7. (Find Only Closest Feature (optional: با انتخاب این گزینه، فقط نزدیک‌ترین عوارض محاسبه می‌شوند؛ اما در صورتی که تیک این گزینه انتخاب نشود، قسمت (Maximum Number of Closest Matches (optional فعال خواهد شد که می‌توان در آن‌جا حداکثر تعداد عوارض را جهت محاسبه تعیین کرد (در صورتی که تیک این گزینه انتخاب نشود و در قسمت (Maximum Number of Closest Matches (optional نیز عددی وارد نگردد، کل عوارض محاسبه خواهند شد).
 8. (Method (optional: تعیین می‌کند که کروی بودن سطح کره زمین در محاسبات فاصله لحاظ گردد یا اینکه فضای محاسبه یک سطح صاف در نظر گرفته شود. با انتخاب گزینه Planar، فضای بین عوارض به عنوان یک سطح صاف در نظر گرفته می‌شود و فاصله نیز بر این اساس محاسبه خواهد شد؛ اما با انتخاب گزینه Geodesic، فاصله جغرافیایی بین عوارض لحاظ شده و کروی بودن سطح کره زمین در محاسبه فواصل در نظر گرفته خواهد شد. توصیه می‌شود در صورتی که مختصات لایه‌ها بر اساس سیستم تصویر Web Mercator و یا هر کدام از سیستم‌های تصویر Geographic باشد و یا محاسبات در فضای بسیار بزرگی صورت پذیرد، از گزینه Geodesic استفاده شود.

شرایط اجرای ابزار Generate Near Table

 • شرایط اجرای ابزار Generate Near Table
 1. لایه‌های مورد استفاده در این ابزار بایستی از نوع وکتور باشند؛ به عبارتی امکان محاسبات فواصل برای لایه‌های رستری با این ابزار وجود ندارد.
 2. این Shape fileها می‌توانند از نوع نقطه (Point)، خط (Polyline) و چند ضلعی (Polygon) باشند.
 3. جدول خروجی شامل فیلدهای زیر خواهد بود:
 • IN_FID :ObjectID عوارض لایه Input
 • NEAR_FID :ObjectID نزیکترین عارضه
 • NEAR_DIST: فواصل عوارض لایه Input از عوارض لایه Near (واحد فاصله در این فیلد بر مبنای سیستم مختصات لایه Input و به صورت خطی محاسبه شده‌اند؛ به عبارتی، در صورتی که سیستم مختصات لایه Input به صورت UTM باشد، واحد فواصل با واحد متر نشان داده می‌شوند)
 • NEAR_RANK: این فیلد شامل اعداد صحیح است که عوارض لایه Near را بر اساس نزدیکی به عوارض لایه Input رتبه‌بندی می‌کند (عدد 1 برای نزدیک‌ترین عارضه و عدد 2 برای دومین عارضه به لحاظ نزدیکی اختصاص می‌یابد و رتبه‌بندی بدین‌ترتیب ادامه می‌یابد)
 1. فیلدهای زیر در صورتی که تیک گزینه (Location (optional انتخاب شود، به لایه خروجی اضافه خواهند شد. این قسمت در بخش نحوه اجرای ابزار توضیح داده شده است.
 • FROM_X: طول جغرافیایی عارضه‌ای در لایه Input که به عارضه Near نزدیک‌تر است
 • FROM_Y: عرض جغرافیایی عارضه‌ای در لایه Input که به عارضه Near نزدیک‌تر است
 • NEAR_X: طول جغرافیایی عارضه‌ای در لایه Near که به عارضه Input نزدیک‌تر است
 • NEAR_Y: عرض جغرافیایی عارضه‌ای در لایه Near که به عارضه Input نزدیک‌تر است
 1. فیلد زیر در صورتی که تیک گزینه (Angle (optional انتخاب شود، به لایه خروجی اضافه خواهند شد. این قسمت در بخش نحوه اجرای ابزار توضیح داده شده است.
 • NEAR_ANGLE: زاویه خطی فرضی از عوارض لایه Input تا نزدیک‌ترین عوارض در لایه Near
 1. اگر عوارض لایه‌های Input و Near همپوشانی (به معنی روی هم افتادن عوارض دو لایه) داشته باشند، شرایط زیر در جدول خروجی ایجاد خواهد شد:
 • NEAR ANGLE و NEAR DIST مساوی با صفر خواهند بود.
 • مقادیر FROM_X و NEAR_X و همچنین مقادیر FROM_Y و NEAR_Y مساوی خواهند بود که آن هم مقداری در قسمت دارای همپوشانی می‌باشد.
 1. جدول خروجی (بانک اطلاعاتی) و جدول لایه Input را می‌توان بر اساس فیلد IN_FID با همدیگر Join کرد.
 2. اگر در قسمت (Search Radius (optional مقداری به عنوان شعاع جست‌وجو وارد کنیم و در آن محدوده هیچ عارضه‌ای وجود نداشته باشد، هیچ داده‌ای در جدول خروجی وجود نخواهد داشت.
 3. اگر در قسمت (Search Radius (optional مقداری به عنوان شعاع جست‌وجو وارد نکنیم و گزینه Find only closest features فعال باشد، تمامی عوارض نزدیک در نظر گرفته خواهند شد.
 4. اگر در قسمت (Search Radius (optional مقداری به عنوان شعاع جست‌وجو وارد نکنیم و تیک گزینه Find only closest features فعال نباشد، بایستی در قسمت (Maximum number of closest matches (optional تعداد عوارض نزدیک مورد نظر برای جست‌وجو را تعیین کنیم. در غیر اینصورت تمامی عوارض موجود در لایه‌های Input و Near محاسبه شده و ممکن است این کار زمان زیادی طول بکشد و در نتیجه نیز جدول بزرگی از اطلاعات حاصل گردد. به عنوان مثال اگر شما 100 عارضه در لایه Input و 100 عارضه در لایه Near داشته باشید، در شرایط فوق بایستی تعداد 10000 محاسبه بین عوارض انجام شود.

کاربرد ابزار Generate Near Table

 • نمونه‌ای از کاربردهای ابزار Generate Near Table

 تمامی ابزارهای نرم افزار Arc GIS می‌توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند که بسته به نیاز باید از آن‌ها استفاده کرد. اما در این بخش بنا به تجربه، چند مورد از مهم‌ترین کاربرد‌های این ابزار را ذکر می‌کنیم.

 1. محاسبه فواصل نقاط روستایی از نقاط شهری و برآورد نزدیک‌ترین روستاها
 2. محاسبه فواصل و برآورد نزدیک‌ترین ایستگاه‌های اتوبوس، مترو و … از نقاط خاصی از شهر
 3. محاسبه فواصل و برآورد نزدیک‌ترین نقطه برای انتقال آب از خط لوله اصلی یه یک سد و یا یک رودخانه به منطقه‌ای شهری و یا روستایی
 4. پیدا کردن نزدیک‌ترین مرکز اورژانس یا آتش‌نشانی در مواقع بحران به منظور امداد رسانی سریع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + 17 =